เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

 

Join Cisco Webex Meetings

Meeting ID: 577 480 818

Pasword: –

ลงข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2566