เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ผศ.(พิเศษ) ทพ.สุธีร์ จิตสุธีศิริ

ผศ. ทพญ.พิณทิพา บูณยะรัตเวช

รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

รศ. ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภัทร กาญจนสิงห์