เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841