เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
M.S., Cert. in Periodontics,
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : pussadee.yot@mahidol.ac.th