เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

วท.บ., ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา)
B.Sc., D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.
(Periodontics)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : weena.wa@gmail.com