เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.พิณทิพา บูณยะรัตเวช

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ., M.S.,
Diplomate American Board of Periodontology,
D.D.S., M.S.,
Dip. American Board of Periodontology

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : pintippa@gmail.com