เว็บไซต์เก่า

ผศ.(พิเศษ) ทพ.สุธีร์ จิตสุธีศิริ

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
D.D.S.,
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Periodontics)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : teepop@truemail.co.th