เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

นางสาวดวงเนตร คล้ายสุบรรณ์

นางสาวกมลทิพย์ จิตรอำพัน

นางสาวสุมาลี ยังยั่งยืน

ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล

ศ.คลินิก พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สมเกียรติ อรุณากูร

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.มนัส โรจน์วนาการ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สุภา โรจนวุฒนนท์