เว็บไซต์เก่า

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

นางสาวอัจฉราพร พัฒนพีระศิลป์

นาย จิรายุ เกษมผลกูล

นายเจษฎา สบาย

นางสาวพิพิมพ์วิลา นาสิงคาร

นาย วงศธร อภิชาติเสรีกุล

อ. ดร.อนุพงศ์ ทองกล่ำ สงค์สอาด

ผศ. ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล

อ. ดร.ทพญ.อรณิชา ผูกทวนทอง

รศ. ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์