เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ดร.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์

อ. ดร.ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์

ผศ. ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

ผศ. ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ

ผศ. ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์

ผศ. ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-2

E-mail : panjit.chu@mahidol.ac.th

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ. สิทธิ ส.ศรีโสภาค แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

กิจกรรมของภาควิชาโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่

ติดต่อ กายวิภาคศาสตร์