INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 คน

 

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านระบบการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมอัตรากำลังและการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาระบบเกณฑ์การประเมินวัดผลการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาและระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT การลงข้อมูลผลการศึกษา ระบบงานเวชระเบียน การบริหารจัดการ การเรียนการสอนในคลินิกต่างๆ และระบบการบริหารจัดการหน่วย Central Supply ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีแผนจะดำเนนการเปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์รุ่นแรก ในเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565 นี้ต่อไป