INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 12 คน

 

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์, โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง, การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าศึกษา, ลงทะเบียนเรียน, การจัดตารางเรียน การดูแล ประสานงาน, การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 

เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติต่อไป

 

ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมภายในสิรินธรทันตพิพิธ และถ่ายภาพร่วมกัน