INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พสุธา ธัญญะกิจไพศาล คณบดี และคณะบุคลากร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าศึกษา การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา ระบบเกณฑ์การประเมินวัดผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเรียนการสอนในคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม และคลินิกทันตกรรมพิเศษ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย