INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้น อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษาและสวัสดิการต่างๆ, ต่อด้วยทีมหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ทีมโรงพยาบาลทันตกรรม แนะนำการบริการสุขภาพ และการลาป่วย ต่อจากนั้น คุณวรนุช แวงสูงเนิน อาจารย์ประจำชั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ และในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา