INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

 

ในการนี้คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้น อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษาและสวัสดิการต่างๆ, รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพ แนะนำการบริการสุขภาพ และการลาป่วย ต่อจากนั้น คุณวรนุช แวงสูงเนิน อาจารย์ประจำชั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์การแต่งกาย ระเบียบต่างๆและการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ