INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิก และติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิก และติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิก และติดเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง  ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงาน  ภายในงานตัวแทนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ กล่าวคำขอขมา คำไหว้ครู พิธีมอบพานและพวงมาลัยแด่อาจารย์  จากนั้นประธานในพิธีฯ ให้โอวาท

ลำดับถัดไปเป็นพิธีมอบรางวัลคลินิกประทับใจ-ครูฝึกปฏิบัติการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 พิธีมอบเสื้อกาวน์เพื่อฝึกปฏิบัติงานในคลินิกแก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นปีที 1 และพิธีติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดย โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์