INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567

ในการนี้คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567 จากนั้น อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษาและสวัสดิการต่างๆ, คุณทำนอง แสบงบาล หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ แนะนำการบริการสุขภาพ และการลาป่วย ต่อจากนั้น คุณวรนุช แวงสูงเนิน อาจารย์ประจำชั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ การแต่งกาย ระเบียบต่างๆและการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ