เว็บไซต์เก่า

คลินิกที่เปิดให้บริการระบบค่าตอบแทน

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

คลินิกที่เปิดให้บริการระบบค่าตอบแทน

คลินิก

ช่วงเวลาที่เปิด

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คลินิกระบบบริการ 1 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ( คลินิกระบบบริการ 2 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ( คลินิกระบบบริการ 3 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม (คลินิกระบบบริการ 4)

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมเด็ก

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา30 น. – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

หน่วยห้องผ่าตัด

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.