เว็บไซต์เก่า

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม

ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

** หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้

– ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30 น. – 15.00 น. ( ยกเว้นวันพุธบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ปิดให้บริการ )

– นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.00 น.

– เสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.30 น. – 15.00 น. ( ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน )

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก

– กรณีผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้ใบสูตับัตรหรือทะบียนบ้านของเด็กหรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก

– กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง ( Passport) หรือเอกสารอื่นที่มีเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้

1. ผู้ป่วยกรอกข้อมูล “แบบขอมีเวชระบียนผู้ป่วยใหม่” (หากผู้ป่วยลงทะบียนผ่านระบบลงทะบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์มาแล้ว สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่วชระบียนที่จุดตรวจสอบเอกสาร/ลือกระบบบริการ )

2. ผู้ป่วยยื่นฟอร์มฯ พร้อมบัตประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชกรออกให้ ลงทะบียนที่จุดตรวจสอบเอกสาร/ลือกระบบบริการ

3. เจ้าหน้าที่เวชระบียนตรวจสอบข้อมูลและให้ข้อมูลระบบบริการแก่ผู้ป่วย

4. ผู้ป่วยเลือกระบบการรักษาและนำชุดเอกสารลงทะเบียนติดต่อที่ช่องหมายเลข 5

5. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ถ่ายรูปผู้ป่วยเข้าระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และออกเลขที่บัตรโรงพยาบาลผู้ป่วย

6. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนประกอบแฟ้มเวชระบียนผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเวชระเบียนและลงนามรับรอง

7. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมอบบัตรประจำตัวโรงพยาบาล และส่งผู้ป่วยติดต่อพยาบาลจุดคัดกรอง

8. ผู้ป่วยยื่นเวชระเบียนกับพยาบาล เพื่อคัดกรองโรคประจำตัวและประวัติการแพ้ยา

9. ผู้ป่วยติดต่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ที่จุดลงทะบียนสิทธิจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยมีสิทธิบัตทอง สามารถตรวจสอบสิทธิที่จุดลงทะบียนสิทธิบัตรทอง ณ ศูนย์ประสานสิทธิ

10. ผู้ป่วยติดต่อรับการตรวจรักษาตามคลินิกที่เลือกรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ป่วยเก่า

– ผู้ป่วยติดต่อรับการตรวจรักษาตามคลินิกที่นัดหมายไว้

ผู้ป่วยระบบค่าตอบแทน และคลินิกทันตกรรมเด็ก

– ผู้ป่วยสามารติดต่อขอรับบริการตามคลินิกระบบค่าตอบแทน และคลินิกทันตกรรมเด็กได้

– ผู้ป่วยระบบการเรียนการสอนนำบัตรประจำตัวผู้ป่วย ยื่นใส่ในกล่องรับบัตรผู้ป่วยเก่ ช่องหมายเลข 3 หรือ 4 หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

( กรณีผู้ป่วยไม่ได้นำบัตรมา ให้ผู้ป่วยเขียน ชื่อ-นามสกุล ใส่ในกล่องรับบัตรผู้ป่วยเก่า )

– เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบสถานะเวชระเบียนและค้นเวชระบียนผู้ป่วย ( ใช้เวลาประมาณ 20 นาที )

– เจ้าหน้าที่สอบถามอาการนำมาของผู้ป่วย ตรวจสอบข้อมูลในเวชระเบียน และบันทึกส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาตามคลินิกต่าง ๆ

– ผู้ป่วยติดต่อรับการตรวจรักษาตามคลินิก