เว็บไซต์เก่า

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง

สิทธิหลักประกันสุขภาพเห่งชาติหรือที่ถูกเรียกว่า ” บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท “ อันเป็นหลักประกันด้นสุขภาพภายใต้ พ.รบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ w.ศ 2545 โดยรัฐบาลให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชติ (สปสช.) ด้วยวัตถุประสงค์พื่อเป็นค่ใช้จ่ายให้คนไทยได้เข้าถึงบริกร ด้านการเพทย์และสำธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย

2. ผู้มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3. ผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่น เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กอายต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ใบเกิดหรือเอกสารที่ระบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (เพื่อรับรองการใช้สิทธิ)

2.บัตรโรงพยาบาลทันตกรรม หรือ บัตรนัดหมายตรวจ

3. ใบส่งตัวจากสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์ทางกันตกรรมในสิทธิหลักประกันสุขภาพเห่งชาติ(บัตรทอง ผู้รับบริการจะได้รับการคุ้มครองในรายการรักษา มีดังนี้! อุดฟัน / ถอนฟัน / ขูดหินปูน / ผ่าฟันคุด / การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ / การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม/การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และการใส่ฟันเทียม(ฐานพลาสติก)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

ผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทอง เฉพะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร – นำบัตรประชชนเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ (ทุกครั้งที่รับบริการ) สามารถรับการรักษาตามสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่สปสช.กำหนด

ผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทอง นอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด – นำบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบและยื่นหนังสือใบส่งตัวจากสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด(ก่อนเข้ารับบริการ) กรณีไม่มีหนังสือใบส่งตัว

แต่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาเร่งด่วน (ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ประสานสิทธิการรักษาฯ ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา โทร.02-2007777 (เบอร์ภายใน1033)