เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิการรักษา

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ

เอกสารที่ใช้

สามารถใช้สิทธิได้ทันตกรรม

ข้าราชการ(เบิกตรงกรมบัญชีกลาง)

- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล
- กรณีคู่สมรส/บิดา/มารดา ชาวต่างชาติ มีเลข 13 หลักที่ราชการออกให้ หากไม่มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
- ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- พนักงานส่วนท้องถิ่น
- พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

- ผู้ประกันตย ตามมาตรา 33
- ผู้ประกันตย ตามมาตรา 39
(ยกเว้น ผู้ประกันตย ตามมาตรา 40)

- บัตรประชาชน

ทันตกรรมวงเงิน 900 บาท ต่อปี ใช้ได้ในกรณี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด

กรณี ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ มีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300-4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (สำรองจ่าย เบิกสำนักงาน ประกันสังคม)

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

- นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น นักศึกษาต่างชาติ)

- บัตรประชาชน
- บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

-สามารถใช้ได้ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด - กรณีที่นักศึกษามี บุคคลในครอบครัวข้าราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้สิทธินั้นจนครบตามอายุ ที่กำหนด ก่อน - กรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ให้นำใบเสร็จเบิกค่ารักษา วงเงิน 500 บาทต่อปีการศึกษา (ติดต่อกองกิจการ นักศึกษา)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
- อดีตพนักงาน
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- บัตรพนักงาน/บัตรครอบครัวพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ธนาคารออมสิน

- พนักงานธนาคารออมสินฯ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรพนักงานธนาคารออมสินฯ

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

- พนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- บัตรพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- บัตรครอบครัวพนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สำนักงาน กสทช.

- พนักงานสำนักงาน กสทช.
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สถาบันการบินพลเรือน

- พนักงานงานสถาบันการบินพลเรือน
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

บุคคลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

- บัตรประชาชน
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สปสช.

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง