เว็บไซต์เก่า

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

สิทธิการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิการรักษา

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ

เอกสารที่ใช้

สามารถใช้สิทธิได้ทันตกรรม

ข้าราชการ(เบิกตรงกรมบัญชีกลาง)

- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล
- กรณีคู่สมรส/บิดา/มารดา ชาวต่างชาติ มีเลข 13 หลักที่ราชการออกให้ หากไม่มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
- ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

พนักงานส่วนท้องถิ่น

- พนักงานส่วนท้องถิ่น
- พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ประกันสังคม

- ผู้ประกันตย ตามมาตรา 33
- ผู้ประกันตย ตามมาตรา 39
(ยกเว้น ผู้ประกันตย ตามมาตรา 40)

- บัตรประชาชน

ทันตกรรมวงเงิน 900 บาท ต่อปี ใช้ได้ในกรณี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด

กรณี ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ มีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300-4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (สำรองจ่าย เบิกสำนักงาน ประกันสังคม)

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

- นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น นักศึกษาต่างชาติ)

- บัตรประชาชน
- บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

-สามารถใช้ได้ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด - กรณีที่นักศึกษามี บุคคลในครอบครัวข้าราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้สิทธินั้นจนครบตามอายุ ที่กำหนด ก่อน - กรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ให้นำใบเสร็จเบิกค่ารักษา วงเงิน 500 บาทต่อปีการศึกษา (ติดต่อกองกิจการ นักศึกษา)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
- อดีตพนักงาน
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- บัตรพนักงาน/บัตรครอบครัวพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

ธนาคารออมสิน

- พนักงานธนาคารออมสินฯ
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรพนักงานธนาคารออมสินฯ

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

- พนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน
- บัตรพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- บัตรครอบครัวพนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สำนักงาน กสทช.

- พนักงานสำนักงาน กสทช.
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

สถาบันการบินพลเรือน

- พนักงานงานสถาบันการบินพลเรือน
- บุคคลในครอบครัว

- บัตรประชาชน

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

บุคคลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

- บัตรประชาชน
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สปสช.

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง