เว็บไซต์เก่า

บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิการรักษาพยาบาล

1. สิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้

ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิ์บิกจ่ายตรง โดยใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ณ จุดชำระเงิน

2. สิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขึ้นเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิบัตรทองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสิทธิบัตรทองผู้พิการ

สามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยมิต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัด

สิทธิบัตรทองนอกเขตพื้นที่ (ต่างจังหวัด)

สามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์บัตรทอง โดยจะต้องดำเนินการขอหนังสือส่งตัวจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัด

หมายเหตุ ทั้งนี้ก่อนผู้ป่วยเข้ารับบริการทางหน่วยตรวจสอบสิทธิ์จะทำการตรวจสอบแล:นยันสิทธิ์กับหน่วยประสานสิทธิที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ก่อนทุกครั้ง

สิทธิ์ประกันสังคม

กรณีรักษาโดยวิธี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด (ปีละ 990 บาท)

สามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งขอใช้สิทธิตรงจุดประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน ชั้น 1

กรณีรักษาอื่น ๆ

สามารถขอใช้สิทธิได้เฉพระกรณีมีหนังสือส่งตัวจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเท่านั้น

3. สิทธิ์องค์กรคู่สัญญา

การเบิกจ่ายตรงเป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัทคู่สัญญา ส่วนที่บิกจ่ายได้จะตัดบิกจ่ายตรง โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องสำรองจ่าย นอกเหนือจากข้อตกลงผู้รับบริการจะต้องชำระเงินเอง

4. ผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและขอใบรับรองแพทย์ และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์เอง

5. ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบลทันตกรรม ยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต