เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม (ระบบการเรียนการสอน)

การเข้ารับบริการหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม (ระบบการเรียนการสอน)

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการหน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม (ระบบการเรียนการสอน)

ตำแหน่งที่ตั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 2
เวลาทำการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 9:00-16:00 น. (ยกเว้นวันพุธบ่าย และวันหยุดตามประกาศของคณะฯ)
การให้บริการ

ผู้ป่วยทั่วไป  (ระบบการเรียนการสอน)

 • ให้บริการตรวจผู้ป่วยเก่าและใหม่ โดยการซักประวัติ ตรวจภายในและภายนอกช่องปาก
  เพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษา รวมถึงการส่งต่อเข้าคิวในระบบการเรียนการสอน
 • ให้บริการบำบัดรักษากรณีเร่งด่วน ในแต่ละสาขาทางทันตกรรม
 • ให้การรักษาผู้ป่วยทั่วไประบบการเรียนการสอนที่คิวยังคงค้างในคลังผู้ป่วย เช่น คิวอุดฟัน
  คิว Recall ในงานคงสภาพปริทันต์

 

ผู้ป่วยช่องทางเฉพาะ

 • ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปแก่ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน ที่ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น เพื่อเตรียมช่องปากก่อนให้การรักษาโรคทางระบบ เช่น ผู้ป่วยฟอกไต
  ผู้ป่วยมะเร็งฉายแสง ผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ
 • ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเยียวยากรณีมีข้อพิพาทกับทางโรงพยาบาลทันตกรรม
 • ให้บริการรักษาทันตกรรมทั่วไปแก่นักศึกษาสิทธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปแก่บุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลาให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาเร่งด่วน

 • รอบเช้า ติดต่อก่อนเวลา 11:00 น.
 • รอบบ่าย ติดต่อก่อนเวลา 15:00 น.
 • รับคิวตรวจวินิจฉัย 30 ราย/คาบ


นัดหมายรักษาทั่วไปและงานต่อเนื่อง

 • ตามเวลาที่นัดหมาย
 • คิวการรักษาไม่เกิน 1 เดือน
ผู้ให้บริการ

ทันตแพทย์

 • ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเก่า และใหม่ คาบละ 2-4 ท่าน
 • บำบัดรักษากรณีเร่งด่วน คาบละ 3 ท่าน
 • นัดหมายรักษาต่อเนื่อง คาบละ 3 ท่าน

สิทธิการรักษา

 

 

 

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

 • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 • ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.)

มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.สิทธิสวัสดิการสำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

9.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล