เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ภาควิชา ซึ่งได้รับการจัดตั้ง โดยมีภารกิจเน้นถึงการ เรียนการสอน การบริการเพื่อการศึกษา การวิจัยและการบริการเพื่อสังคม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ย้ายที่ทำการมายังเขตพญาไท ในช่วงแรกได้จัดเป็นคลินิกรวม ดำเนินการที่อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2515 คลินิกทันตกรรมจัดฟันได้แยกออกจากคลินิกรวมมาจัดตั้งขึ้นที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 201 และจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นในชั้นเดียวกันที่ห้อง 207 และมีเก้าอี้ทำฟันใช้ในการบริการเพื่อการเรียนการสอน และบริการผู้ป่วยเพียง 6 ยูนิต ปัจจุบันภาควิชารับผิดชอบการเรียน การสอน การบริการ ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการวิจัย โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทางทันตกรรมจัดฟันแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม หลักสูตรช่างทันตกรรม หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรผู้ช่วย ทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรหลังปริญญาที่ภาควิชารับผิดชอบในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 

ปรัชญา

การสบฟันที่ดี การบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพและความสวยงามของใบหน้าคือ เป้าหมายของทันตกรรมจัดฟัน

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟัน ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ “ใส่ใจมาตรฐาน บริการการรักษา ค้นคว้าวิจัย ใฝ่รู้วิชาการ บริบาลจริยธรรม”

วิสัยทัศน์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานให้การศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

Goals

1. To provide a world-class, high quality and modern education.
2. To support Oral Microbiology and Immunology research and other related research that has a beneficial influence on academic performance and publish research in international journal at least one topic per person within every two – three years
3. To serve the appropriate diagnosis of microorganisms that cause oral diseases

 

Objectives

1. To produce dental student and staff with quality, integrity, morality and ethic.
2. To create the international research which benefit to life quality development in Thai society
3. To provide education and dental care which emphasize service quality and patient satisfaction.
4. To create and develop orthodontics and public health dentistry in order to be a center for education
5. To continuously sustain and maintain Thai culture
6. To reform the management system to be effective, transparent, fair and accountable
7. To develop information system in effective and modern academic work, research, public service and management system

 

Missions

1. To educate dental student and staff to meet international standard with creative thinking, knowledge enhancement, integrity, morality and ethic
2. To support the international research in order to create new knowledge, built academic connection in innovation and application
3. To develop and serve quality education related to common needs in order to promote good oral health
4. To encourage Thai traditional and custom to be a way of life
5. To build effective, transparent, fair and accountable management along with good information system

 

Location

The 50th Anniversary of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn Building, 14th Floor