INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

Welcome to,
Department of Orthodontics
Welcome to,
Department of Orthodontics
Welcome to,
Department of Orthodontics
Previous slide
Next slide

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ภาควิชา ซึ่งได้รับการจัดตั้ง โดยมีภารกิจเน้นถึงการ เรียนการสอน การบริการเพื่อการศึกษา การวิจัยและการบริการเพื่อสังคม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ย้ายที่ทำการมายังเขตพญาไท ในช่วงแรกได้จัดเป็นคลินิกรวม ดำเนินการที่อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2515 คลินิกทันตกรรมจัดฟันได้แยกออกจากคลินิกรวมมาจัดตั้งขึ้นที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 201 และจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นในชั้นเดียวกันที่ห้อง 207 และมีเก้าอี้ทำฟันใช้ในการบริการเพื่อการเรียนการสอน และบริการผู้ป่วยเพียง 6 ยูนิต ปัจจุบันภาควิชารับผิดชอบการเรียน การสอน การบริการ ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการวิจัย โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทางทันตกรรมจัดฟันแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม หลักสูตรช่างทันตกรรม หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรผู้ช่วย ทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรหลังปริญญาที่ภาควิชารับผิดชอบในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปรัชญา

การสบฟันที่ดี การบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพและความสวยงามของใบหน้าคือ เป้าหมายของทันตกรรมจัดฟัน

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟัน ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ “ใส่ใจมาตรฐาน บริการการรักษา ค้นคว้าวิจัย ใฝ่รู้วิชาการ บริบาลจริยธรรม”

วิสัยทัศน์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานให้การศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

เป้าหมาย

1 . จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ภาครับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
2 . มีงานวิจัยในสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาช่องปาก และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อย 1 เรื่องต่อคน ในช่วง 2-3 ปี
3 . ให้บริการงานตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของรอยโรคต่างๆ ในช่องปาก ได้อย่างมีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟันที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย
3. เพื่อให้ความรู้ บริการวิชาการ และบริการทางทันตกรรมจัดฟัน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารทางทันตกรรมจัดฟัน และทันตสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
5. เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อปฏิรูประบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
7. เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคมและระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณภาพระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างความรู้ใหม่ สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิต
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม