เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ

Doktor der Zahnmedizin (Dr.med.dent)
German Board-Certified Orthodontist (Fachzahnaerztin fuer Kieferorthopaedie Diplomate)

E-mail address : kookie_ars@hotmail.com