เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework)

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework)

จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566

ลงข่าว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566