เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

รศ. ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

ท.บ., Ph.D (Dental Science) ,
Diplomate Thai Board of Orthodontics

E-mail address : supatchai.boo@mahidol.ac.th