เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AGAT ANNUAL MEETING 2024 “MULTIDISCIPLINARY CASES MANAGEMENT WITH PERIODONTAL PROBLEMS IN THE STARTING POINT”

ขอเชิญสมาชิกสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อนายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเภท..พนักงานมหาวิทยาลัย [พม.] / พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) [พส.] / พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2567

งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 20 20th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2023) “Moving Together towards the New Dental Era”

MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program) Assessor : Assoc. Prof. Dr. Kawin Sipiyaruk

The 20th DFCT 2023 “Moving Together Towards The New Dental Era” 55th Anniversary of the Faculty of Dentistry, Mahidol University Pre-congress Room 3 : Unlock Your Mind to Provide a Better Care

The 20th DFCT 2023 “Moving Together Towards The New Dental Era” 55th Anniversary of the Faculty of Dentistry, Mahidol University Pre-congress Room 2 : Esthetic Concept in Prosthodontics

The 20th DFCT 2023 “Moving Together Towards The New Dental Era” 55th Anniversary of the Faculty of Dentistry, Mahidol University Pre-congress Room 1 : Transforming Dental Care with Digital Dentistry

ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

Exit Interview Part II Schedule Doctor of Dental Surgery Program (International Program) Academic Year 2022