INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2565

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมชุดผจญเพลิง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ร่วมกิจกรรมบรรยายประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2565 เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ฝึกป้องกันระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟ เบื้องต้น

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 หน่วยรักษาความปลอดภัย ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร “การซ้อมแผนเผชิญเหตุ” ณ ม.มหิดลศาลายา โดยมีระยะเวลาในการฝึก จำนวน 4 วัน ทีมวิทยากรจาก รร.นายร้อยตำรวจ สามพราน

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง)

กิจกรรมการฝึกภาคสนามของทีมชุดกู้ภัยและผจญเพลิง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564