INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566 โดยจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุภายในอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการดับเพลิงตามขั้นตอน และอพยพไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีหน่วยงานร่วมสังเกตการณ์การฝึกในครั้งนี้ ได้แก่ กรมการสารวัตรทหารบก, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพญาไท, สถานีตำรวจนครบาลพญาไท, สำนักงานเขตราชเทวี, การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน และบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด