เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere All for GP

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere All for GP

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere All for GP แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วนิดา นิมมานนท์
อาจารย์ ทพ. สนธิ ศิริมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ. บวร คลองน้อย
รองศาสตราจารย์ ทพญ. แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
คุณกรวรา อัศวลาภนิรันดร ทพ. ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชยพันธุ์
ทพญ. วทันยา กว้างวิทยานนท์
และทพญ. วษา พืชน์ไพบูลย์
ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live