เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ

 

ช่วงเช้า เป็นการบรรยาย

หัวข้อ Pre-historic dentaI decoration โดย ผศ. ทพญ. ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์
หัวข้อ 18 ปี กับเส้นทางการพัฒนางานวิจัย NiTi ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และผศ. ดร. ทพญ.รชยา จินตวลากร
และหัวข้อ MiT (Made in Thailand) TAD : We Can Do It! โดย ผศ. ดร.สรนาถ ไรภู และทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

 

ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย

หัวข้อ 3D Printing for Orthodontics : A Fad or Fact? โดย Dr. Neoh Siew Peng
หัวข้อ Intraoral scanners in my heart โดย รศ. ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
หัวข้อ How to choose a 3D printer for your orthodontic practice โดยคุณธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการทางทันตกรรมจัดฟัน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา