INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสั้น 4 เดือน เรื่อง “การจัดการ ดูแล และการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีรอยโรคช่องปากที่พบบ่อย” รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2567

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ให้การต้อนรับ พร้อมนำดูงาน และเริ่มการอบรม Module 1 Oral Medicine Revisited
ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 พร้อมการฝึกปฏิบัติ soft tissue biopsy

ระยะเวลาการอบรม เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2567