เว็บไซต์เก่า

ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ (ปีงบประมาณ/ครั้ง)

จำนวนผู้ป่วยใน (ปีงบประมาณ/ราย)

จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด (ปีงบประมาณ/วัน)