เว็บไซต์เก่า

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี  เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานที่ต้องการให้มีการกระจายการบริการทางการแพทย์ ทางทันตกรรมไปสู่ชุมชนเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

          โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย ครบวงจรทุกสาขา มุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพช่องปากและการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยในบริเวณข้างเคียง นอกจากนั้นโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ยังมีการให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 

คลินิก

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ประกอบไปด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

          ชั้น 2 ประกอบด้วย    

คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว

– เน้นให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาทางช่องปากแบบฉุกเฉินหรือมิได้นัดหมาย

– ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางโดยการนัดหมายล่วงหน้า

– ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

 
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

เน้นให้การรักษาแก่ผู้ป่วยและเฉพาะทางทุกสาขา โดยการนัดหมายล่วงหน้า ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 
คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ให้บริการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถส่งภาพเอกซเรย์มาถึงห้องตรวจ ณ ยูนิตทำฟัน ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และมีการให้บริการการเอกซเรย์ Dental CT ซึ่งเป็นการเอกซเรย์เป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งใช้ในการรักษาและวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น

 
คลินิกทันตกรรมเด็ก

ให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กทั่วไป ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กพิเศษ ซึ่งต้องใช้การรักษาแบบดมยาสลบเข้าร่วมในบางเคส

 

          ชั้น 3 ประกอบด้วย

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะมีผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อมารักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจากเป็นเคสที่ยุ่งยากและซับซ้อน เช่น อาจจะต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน หรือเป็นเคสที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น

 
คลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกร

ให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดขากรรไกร ทันตกรรมรากเทียม หรือการรักษาโรคที่ยุ่งยากและซับซ้อน เช่น เนื้องอก , มะเร็ง เป็นต้น

 
คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

ให้บริการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการทางด้านใบหน้าขากรรไกรโดยการใส่อวัยวะเทียม เช่น ตาเทียม หูเทียม นิ้วเทียม นิ้วเทียม  เป็นต้น

 
คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ และมีการติดตามผู้ป่วย  และสอนการดูแลรักษาโรคปริทันต์แก่ผู้ป่วยให้ดูแลตัวเองได้ดี อาจมีการผ่าตัดเหงือก ทันตกรรมรากเทียม และรักษารอยโรคในช่องปากต่างๆ เป็นต้น

 

ชั้น 4 ประกอบด้วย

คลินิกทันตกรรมทันตกรรมหัตถการและคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมหัตถการ ให้บริการในงานเฉพาะทางอุดฟันและสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพโดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  ให้บริการในงานรักษาคลองรากฟัน งานศัลยกรรมปลายรากฟันและสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพโดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 
คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ให้บริการทันตกรรมทุกสาขาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เปิดให้บริการเฉพาะในเวลราชการ

 
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น การใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆ การให้บริการทันตกรรมรากเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีฟันใช้ทดแทนฟันชุดเดิมที่สูญเสียไป ให้กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ