INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติโครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี  เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานที่ต้องการให้มีการกระจายการบริการทางการแพทย์ ทางทันตกรรมไปสู่ชุมชนเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

          โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย ครบวงจรทุกสาขา มุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพช่องปากและการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยในบริเวณข้างเคียง นอกจากนั้นโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ยังมีการให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 

คลินิก

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ประกอบไปด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

          ชั้น 2 ประกอบด้วย    

คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว

– เน้นให้การรักษาคนไข้ที่มีปัญหาทางช่องปากแบบฉุกเฉินหรือมิได้นัดหมาย

– ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางโดยการนัดหมายล่วงหน้า

– ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

 
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

เน้นให้การรักษาแก่ผู้ป่วยและเฉพาะทางทุกสาขา โดยการนัดหมายล่วงหน้า ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 
คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ให้บริการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถส่งภาพเอกซเรย์มาถึงห้องตรวจ ณ ยูนิตทำฟัน ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และมีการให้บริการการเอกซเรย์ Dental CT ซึ่งเป็นการเอกซเรย์เป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งใช้ในการรักษาและวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น

 
คลินิกทันตกรรมเด็ก

ให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กทั่วไป ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กพิเศษ ซึ่งต้องใช้การรักษาแบบดมยาสลบเข้าร่วมในบางเคส

 

          ชั้น 3 ประกอบด้วย

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะมีผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อมารักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เนื่องจากเป็นเคสที่ยุ่งยากและซับซ้อน เช่น อาจจะต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน หรือเป็นเคสที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น

 
คลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกร

ให้บริการรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดขากรรไกร ทันตกรรมรากเทียม หรือการรักษาโรคที่ยุ่งยากและซับซ้อน เช่น เนื้องอก , มะเร็ง เป็นต้น

 
คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

ให้บริการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาด้านทันตกรรมผู้สูงอายุให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการทางด้านใบหน้าขากรรไกรโดยการใส่อวัยวะเทียม เช่น ตาเทียม หูเทียม นิ้วเทียม นิ้วเทียม  เป็นต้น

 
คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ และมีการติดตามผู้ป่วย  และสอนการดูแลรักษาโรคปริทันต์แก่ผู้ป่วยให้ดูแลตัวเองได้ดี อาจมีการผ่าตัดเหงือก ทันตกรรมรากเทียม และรักษารอยโรคในช่องปากต่างๆ เป็นต้น

 

ชั้น 4 ประกอบด้วย

คลินิกทันตกรรมทันตกรรมหัตถการและคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกทันตกรรมหัตถการ ให้บริการในงานเฉพาะทางอุดฟันและสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพโดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  ให้บริการในงานรักษาคลองรากฟัน งานศัลยกรรมปลายรากฟันและสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพโดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 
คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ให้บริการทันตกรรมทุกสาขาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เปิดให้บริการเฉพาะในเวลราชการ

 
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในด้านทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น การใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆ การให้บริการทันตกรรมรากเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีฟันใช้ทดแทนฟันชุดเดิมที่สูญเสียไป ให้กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ