เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 2564-2567

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทันตกรรมต้นแบบระดับประเทศ มุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.การให้บริบาลทันตกรรมระดับตติยภูมิที่ได้รับมาตรฐานสากล

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมรรถนะหลัก

การรักษาทันตกรรมระดับตติยภูมิครบวงจรทุกสาขา

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.พัฒนาระบบบริบาลทันตกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริบาลทันตกรรมเฉพาะกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานบริการ ระบบงานบริหารและการเป็นDigital Dental Hospital
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
5.บริการวิชาการและมุ่งประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม