เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 2564-2567

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทันตกรรมต้นแบบระดับประเทศ มุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.การให้บริบาลทันตกรรมระดับตติยภูมิที่ได้รับมาตรฐานสากล

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมรรถนะหลัก

การรักษาทันตกรรมระดับตติยภูมิครบวงจรทุกสาขา

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.พัฒนาระบบบริบาลทันตกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริบาลทันตกรรมเฉพาะกลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานบริการ ระบบงานบริหารและการเป็นDigital Dental Hospital
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
5.บริการวิชาการและมุ่งประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม