เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ส่วนงาน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

ส่วนงาน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

ส่วนงาน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

การให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย ผู้ป่วยฉุกเฉินทางทันตกรรม และผู้ป่วยงานเฉพาะทาง อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามมาตราฐานวิชาชีพและสนันสนุนระบบการเรียนการสอนของคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้น วันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.

 

โดยให้บริการในด้านต่างๆดังนี้

 • งานตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูลให้กับผู้ป่วยใหม่ทุกรายและส่งต่อเพื่อรับการรักษากับคลินิกเฉพาะทางตามความเหมาะสม
 • งานบำบัดทันตกรรมฉุกเฉินในสาขาต่างๆ
 • งานทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง
 • ให้บริการผู้ป่วยที่มีความฉุกเฉินทางทันตกรรม ได้อย่างทันท่วงที และถูกต้อง

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

บริการทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (กรณีที่ต้องมีการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน) และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อสนับสนุนการรักษาของคลินิกทันตกรรมสาขาอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของการบดเคี้ยว มีความสวยงามและสุขภาพช่องปากที่ดีขี้นของผู้รับบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนทันตแพทย์หลังปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้น วันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.

 

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

 • ให้บริการรักษาทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปีและกลุ่มผู้ป่วยเด็กพิเศษไม่จากัดอายุทั้งผู้ป่วยนัดหมายและไม่ได้นัดหมาย โดยมีรูปแบบการรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้จิตวิทยาหรือร่วมกับการควบคุมทางกาย และการรักษาทันตกรรมเด็กภายใต้การดมยาสลบ เพื่อให้การรักษาทันตกรรมเด็กที่เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย
 • รับการส่งต่องานทันตกรรมเด็กที่มีความซับซ้อนจากภายนอก เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ส่งต่อมาได้รับการรักษาตามศักยภาพของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยหรือส่งต่อไปยังคลินิกเฉพาะทางอื่นอย่างถูกต้อง
 • สนับสนุนการเรียนการสอนทางคลินิกด้านทันตกรรมเด็กแก่นักศึกษาหลังปริญญาจากภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

 

ขอบเขตการให้บริการ

บริการรักษาผู้ป่วยเด็กปกติและผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบอายุต่ากว่า 12 ปี รวมทั้งผู้ป่วยเด็กพิเศษไม่จากัดอายุ


มีระบบให้บริการ 2 ระบบ คือ

คลินิกระบบบริการและคลินิกระบบการเรียนการสอน
โดยมีรูปแบบการรักษาทันตกรรมหลัก 2 แบบ คือ การรักษาทันตกรรมภายใต้การใช้จิตวิทยาหรือร่วมกับการควบคุมทางกาย และการรักษาทันตกรรมเด็กภายใต้การดมยาสลบ

เปิดให้บริการใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 8.00-16.00 น. ยกเว้น วันพุธบ่าย ปิดทำการเพื่อทำความสะอาดและประชุมเตรียมพร้อม

 

****หากมีกรณีฉุกเฉินทางทันตกรรมเด็กสามารถติดต่อรักษาเบื้องต้นที่ทันตแพทย์ประจำที่ลงเวรคลินิกทันตกรรมพิเศษ ปิดทำการตามวันหยุดราชการ***

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์(ระบบค่าตอบแทน)ในเวลาราชการ โดยมุ่งเน้นการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสีย บำบัดและฟื้นฟูสภาพในช่องปากได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟันบดเคี้ยวได้เสมือนฟันธรรมชาติ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้น วันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น. ให้บริการด้านการใส่ฟันดังนี้

1.ฟันเทียมประเภทติดแน่น (Crown, Bridge)

2.ฟันเทียมประเภทถอดได้บางส่วน (APD, RPD)

3.ฟันเทียมประเภทถอดได้ทั้งปาก(CD/CD)

4.การบูรณะฟันทั้งปาก (Rehab)

5.งานใส่ฟันร่วมกับรากฟันเทียม

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในงานบำบัดทันตกรรมฉุกเฉิน รวมถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องในงานทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง เสร็จสิ้นภายในคลินิกเดียว

 

ขอบเขตการให้บริการ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย  ทั่วไปในงานทางทันตกรรมทุกสาขา โดยมีระบบการนัดหมายเป็นหลัก ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน จะได้รับการบำบัดฉุกเฉินตามอาการ และนัดหมายต่อ   วัน เวลา ในการเปิดให้บริการ ดังนี้

 • ในเวลาราชการ 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-8496600 ต่อ 2011,3014

 

 • นอกเวลาราชการ 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. 
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-8496600 ต่อ 2031,3053

 

**** ยกเว้น วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน หรือวันหยุดแทนวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ  ****

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการเฉพาะทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อทดแทนฟันที่ สูญเสีย บำบัดและฟื้นฟูสภาพในช่องปากได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟันบดเคี้ยวได้เสมือนฟันธรรมชาติ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้นวันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.ให้บริการดังต่อไปนี้

1.งานทันตกรรมทั่วไป เช่นตรวจฟัน  ขูดหินปูน อุดฟัน 

2. งานทันตกรรมเฉพาะทาง

2.1 งานเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก เช่น ทันตกรรมรากเทียม ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดปลูกกระดูก ตัดแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน ถอนฟัน

2.2 งานเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่

ฟันเทียมประเภทติดแน่น(Crown,Bridge)

ฟันเทียมประเภทถอดได้บางส่วน(APD,RPD)

ฟันเทียมประเภทถอดได้ทั้งปาก(CD/CD)

การบูรณะฟันทั้งปาก(Rehab)

 

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการทางด้านใบหน้าขากรรไกรโดยการใส่อวัยวะเทียม  เช่น ตาเทียม หูเทียม นิ้วเทียม และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม โดยเน้นส่งเสริมสุขภาพทางทันตกรรม การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเป็นปกติ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการทางด้านประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรได้แก่ การใส่อวัยวะเทียมต่างๆ  รวมไปถึงสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. ยกเว้นวันพุธบ่าย (13.00-16.00น.)

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ เช่น การขูดหินน้ำลาย การเกลารากฟัน การผ่าตัดศัลยกรรมปริทันต์ ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปากเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มึคุณภาพ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้การรักษาและส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก แก่ผู้ป่วยโรคเหงือกรวมไปถึงการผ่าตัดศัลย์ปริทันต์ และรอยโรคในช่องปาก 

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้น วันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการในงานรักษาคลองรากฟันทั่วไปรวมถึง งานรักษาคลองรากฟันที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการรักษาเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ระยะเวลาในการนัดหมายรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์หลังปริญญาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ที่มีคุณภาพ

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการในงานรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีอาการอักเสบของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ฟันที่มีการละลายของรากฟันหรือผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการส่งต่อมาจากคลินิกอื่นๆในโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร หรือผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากภายนอกเนื่องจากเป็นการรักษาที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ หรือความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการรักษาคลองรากฟัน เช่น การผ่าตัดปลายรากฟัน การหาคลองรากฟัน การซ่อมรอยทะลุของรากฟัน เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น เพื่อการวินิจฉัย หรือการวางแผนในการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่อาจมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยหรือการวางแผนการรักษา

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้น วันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.


ข้อจำกัดในการรักษา คือ คลินิกระบบการเรียนการสอนอาจมีระยะเวลาการรอคอยการนัดหมายค่อนข้างนานคือประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากมีผู้ป่วยในคิวค่อนข้างมาก และระยะเวลาการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายค่อนข้างนาน

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้การบริการผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและงานศัลยกรรมตกแต่งกระดูกภายในช่องปาก  เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่ หลังการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปาก

 

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการการเรียนการสอนของนักศึกษาหลังปริญญารวมทั้งคลินิกค่าตอบแทนโดยทันตแพทย์ประจำ ทันตแพทย์หลังปริญญาและทันตแพทย์ประจำบ้านให้บริการผู้ป่วยถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ผ่าตัดปลูกฟัน และผ่าตัดในช่องปากอื่นๆ เช่น ผ่าตัดปุ่มกระดูก ผ่าตัดควักถุงน้ำใต้เหงือก ผ่าตัดชิ้นเนื้อบางส่วนที่มีรอยโรคเพื่อส่งตรวจ เข้าเฝือกขากรรไกรในผู้ป่วยขากรรไกรล่างหัก เป็นต้น

การให้บริการผู้ป่วย โดยนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา และทันตแพทย์ประจำบ้าน เป็นผู้ทำการรักษาในระบบการเรียนการสอน ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้นวันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น. 

( ยกเว้น  วันพุธ เวลา 13.00-16.30 ประชุม/อบรม/กิจกรรม5ส./พัฒนาคุณภาพ)

 

หน้าที่หลักและเป้าหมายที่สำคัญ

ให้บริการถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากและภายนอกช่องปากแก่ผู้มารับบริการ เพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาตลอดจนติดตามผลการรักษา ด้วยการบริการที่ถูกต้องได้มาตรฐานวิชาการ ให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความปลอดภัยรวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ขอบเขตการให้บริการ

การบริการทางด้านรังสีวิทยา มีประเภทของการตรวจดังต่อไปนี้

 • การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
 • การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากและโทโมแกรม
  • การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (Dental CT/Cone beam CT)

 

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากใบหน้า และขากรรไกรให้การบริการสำหรับการถ่ายภาพรังสีดังต่อไปนี้

คลินิกในเวลาราชการ

ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น. ยกเว้นวันพุธเวลา 13.00 น.-16.30 น.

 

คลินิกนอกเวลาราชการ

ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์8.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น. -16.30 น