INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6 (การศึกษาต่อ)

งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6 (การศึกษาต่อ)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธัช อิทธิกุล ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6 ในนามของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา จิรรัตนโสภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา บรรยายเรื่อง การศึกษาต่อภายในประเทศ
จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนี้

ประเทศอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงคุนันยา พิมลบุตร
ประเทศเยอรมัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ชากร วรกุลพิพัฒน์
ประเทศออสเตรเลีย โดย อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปุญญานิช รุ่งนาวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงรักษณัณน์ การเวกปัญญาวงษ์

ณ ห้องสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ