เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

ท.บ., Ph.D. (Dental Science) ,
Doctor of Philosophy (Dental Science) ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

E-mail : dtpft@mahidol.ac.th