เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์

ท.บ.ม ป.บัณฑิตชั้นสูง (เวชศาสตร์ช่องปาก),
วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก),
ปร.ด.(เวชศาสตร์ช่องปาก)
D.D.S, Higher Grad. Dip (Oral Medicine),
MSc (Oral Medicine),
AFHEA, PhD (Oral Medicine)

ความเชี่ยวชาญ :
เวชศาสตร์ช่องปาก, แผลเรื้อรังในช่องปาก,
รอยโรคก่อนมะเร็ง, อาการปากแห้ง,
อาการแสบร้อนในช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : kununya.pim@mahidol.edu, kununya.pim@mahidol.ac.th