เว็บไซต์เก่า

เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

เครื่องวัดปริมาณอิออนในสารละลาย

เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง