เว็บไซต์เก่า

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับนาโนเมตร

เครื่องวัดความขรุขระผิว (Surface Roughness Tester)

เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness Tester)

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine (UTM))

เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นตัวอย่างแบบโทโมกราฟ (Micro CT Scan รุ่น Skyscan 1173)

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบพลวัต