เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มุ่งมั่น ขับเคลื่อน สู่การเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

Previous slide
Next slide

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

• แผนการดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย (หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ และ การดำเนินการ)
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

• การดำเนินการตามคุณธรรมเป้าหมายมีผลสำเร็จ _______%
• ภาพประกอบ

• รายงานผลการดำเนินตามคุณธรรมเป้าหมาย
• การปรับปรุงหรือพัฒนา การดำเนินการตามคุณธรรมเป้าหมาย
• การถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย

• การประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
• การประกาศ ยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในองค์กรที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
• การประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องภายในองค์กรและผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

• รายงานผลสำเร็จการดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย ______%
• รายงานผลการสำรวจบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร
• รายงานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร

• รายงานการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ
• เอกสารการจัดทำกิจกรรมและรูปภาพ
• การจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

• การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ภายในองค์กร
• การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ

ช่องทางการติดต่อ
หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา โทรศัพท์ 02-200-7566