INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานการศึกษาและวิชาการ

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกและติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565