INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การนําเสนองานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตกรรมชุมชน) รุ่นที่ 26

ผู้บริหารจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์จาก School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์จาก Tokyo Medical and Dental University ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University Graduate School of Dentistry และ Okayama University Dental School ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

นักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมจัดฟัน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์และทันตแพทย์จาก Universiti Sains Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล