เว็บไซต์เก่า

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

คณะผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเด็กบ้านเรียน (Home School) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากโรงเรียนสุพิชญาและโรงเรียนในเครือเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองบางปลากด ระดับชั้นเด็กเล็ก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องพิเศษ King) จากโรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล