เว็บไซต์เก่า

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. ทพ.พิภพ สายแก้ว

อ. ดร.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว