เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2566

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่รางวัลการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ประจำปี 2565 (ระดับเพชร)

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงผลงานวิชาการกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน “เขตร้อน เอาชนะ ขยะพลาสติก Beat Plastic Pollution”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารควบคุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2565