เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ MU-NCKU Webinar: Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2023 NCKU Virtual Mobility Program: Oral Health Care in The Elderly- Problems and Solutions

คณะผู้แทนจากไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Columbia University สหรัฐอเมริกา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University ไต้หวัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2022 NCKU Thailand Webinar on “Integrated Biomedical Engineering”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly และ NCKU Overseas Hub Joint Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University, Taiwan จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”