INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการในหัวข้อ “MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand กล่าวรายงานถึงความร่วมมือที่ผ่านมาในการจัดตั้ง MU-NCKU Hub พร้อมทั้งสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าว

ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Fong-Chin Su, Founding Director, Medical Device Innovation Center, Chair Professor, Department of Biomedical Engineering, NCKU และ Assoc. Prof. Chia-Hsiang Lin, Director of Division of International Relations, Department of Electrical Engineering, NCKU ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี Mr. Yen-Heng Ouyang ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเข้าร่วมงาน

โดยมีอาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมแนะนำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก NCKU และสถาบันต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ รวมไปถึง บูธนิทรรศการจากสถาบัน และบริษัทต่าง ๆ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมและการดูแลทางการแพทย์ โดยรายละเอียดของงาน มีดังนี้

 

วันที่ 11 กันยายน 2566

การบรรยายหัวข้อ “Technology and Innovation Management” (Medical Device: Reinventing University) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การอภิปราย Panel Discussion หัวข้อ “Pathway from Research to Commercialization” โดย
-คุณวิกรานต์ ดวงมณี Head of Intellectual Property Management จาก SCG Chemicals Co., Ltd.
-รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
-Prof. Fong-Chin Su Founding Director, Medical Device Innovation Center จาก NCKU

การบรรยายในหัวข้อ “Innovation and Technology Development to Enhance Health Promotion and Prevention” ในรูปแบบออนไลน์โดย Prof Lin, Mei-Feng (Dept Chair of Nursing, Department of Nursing, College of Medicine, NCKU)

การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย Research Collaboration (แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย)

 

วันที่ 12 กันยายน 2566

การบรรยายหัวข้อ “Two-decade journey in the research and development of Ni-Ti shape memory alloy in Thailand” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-รองศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การบรรยายหัวข้อ “From Academic Research to Clinical Innovation” โดย Prof. Xi-Zhang Lin, Founder of T-ACE Medical จาก Medical Device Innovation Center, NCKU

การบรรยายหัวข้อ “Blood Typing by Antibody Surface Immobilization” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายชื่อบูธโดยสถาบันและบริษัทต่าง ๆ ที่จัดแสดงนวัตกรรมและการดูแลทางการแพทย์ มีดังนี้

-MUNDIPHARMA
-Haleon
-ACCORD HENRY SCHEIN
-Urban Studies Lab (USL)
-ARTIMED
-MIDAS CENTER
-BRAIN X SOLUTION CO.,LTD.
-Antimicrobial-Coated Catheter
-MELIOIDOSIS INNOVATION
-ZENOSTIC CO.,LTD.(ADDC Center)
-Rice-Based Medical Food
-iNT MAHIDOL
-Taiwan Main Orthopaedic Biotechnology Co., Ltd.
-K2 Medical (Thailand) Co., Ltd.
-MedFluid Co., Ltd.
-United Orthopedic
-Aplus Biotechnology
-T-ACE medical co.,Ltd.
-COMDEK INDUSTRIAL CORPORATION
-MDENT Shop
-Oral Care for Special Needs by Department of Community Dentistry
-VendWeMed™ จอจ่ายจบ

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบ onsite ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และ ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Joint Research Center คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCKU Overseas Hub in Thailand